Haber

Öğretmenlere Ek Öğrenim Ücreti Ödenmez!

Ek Ders Bedeli Ödenmez ! Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EGİTİM SEN), deprem bölgesinde okullar, özel eğitim okulları ve 12. sınıflarda öğrenci bulunmadığı gerekçesiyle kanuna aykırı olarak ek öğrenim ücreti ödenmediğini savundu.

Sendika, konuyla ilgili bir dilekçe ile Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurdu.

Birliğin Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdiği dilekçe şöyle:

YKS Sınavlarına Hazırlanan 12. Sınıflar Derslere Girmiyor

“Bakanlığınıza bağlı liselerin 12. sınıf öğrencilerinin büyük çoğunluğunun YKS sınavlarına hazırlandıkları için eğitim-öğretim yılının son aylarında derslere girmemekte, bazı derslere öğrenci gelmemekte, Öğretmenlerin okulda ders vermeye hazır olmasına, öğrencilerin devamsızlık sürelerinin zaman zaman düzenlenmesine ve duyurularla uzatıldığı bilinmesine rağmen fiilen hiçbir ders işlenmemektedir.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında 12. sınıf öğrencilerinin Yükseköğretim Kurumları Sınavına “daha kolay hazırlanabilmeleri” için devamsızlıktan muaf tutulacaklarını duyurmuş, ancak ek ders saatleri ve ücretleri hakkında herhangi bir düzenleme veya duyuru yapılmamıştır. 12. sınıf öğretmenleri tarafından ek ders ücreti ödenmesi konusunda il milli eğitim müdürlükleri ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından farklı uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Haksız uygulamalara ilişkin şikayetler üyelerimiz tarafından tarafımıza iletilmektedir.

Öğretmenler Ek Ders Ücreti Ödenmiyor !

Öğretmenlerin Ek Öğrenim Ücretleri

Yine Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde ortaöğretim faaliyetlerine yeniden başlandı. Bu illerdeki öğrenci sayılarının azalması nedeniyle, bazı derslere devamsızlık yapan öğrencilerin olmaması ve daha önce ek ders ataması verilen öğretmenler nedeniyle okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin ek ders saatlerinde önemli düşüşler olmuştur. mevcut aşamada ek ders görevi verilememiştir. Bu illerde ikamet eden ve deprem nedeniyle ikametgahını başka illere taşıyan, eğitim ve öğretimin yeniden başlamasının ardından afet kapsamında illerde görev yaptıkları okul ve kurumlara dönmek zorunda kalan öğretmen ve idareciler, aylık ücretleri karşılığında yönetim, hazırlık ve planlama görevleri için ek öğrenim ücreti ödenmiştir. Maaşların ödenmemesi sorunu hala çözülmedi.

Danışmanlar ve Özel Eğitim Öğretmenleri

Son olarak Bakanlığınıza bağlı özel eğitim kurumlarında görev yapan rehber öğretmenler ve özel eğitim öğretmenlerine öğrenci gelmemesi nedeniyle kurum ve okullara ücret ödenmemesi ile ilgili sorunlar birliğimize bildirilir.

Bu sorunların çözümünde ve hukuka muhalefetin ortadan kaldırılmasında bir sakınca yoktur. Yani:

Genel Kamuya İlişkin Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarına Ait Toplu Sözleşme’nin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” maddesinin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” bölümü 25 Ağustos 2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Memurlar ve Hizmet Kolları” başlıklı “Görevlerinin Yapılmış Sayılacağı Haller” başlıklı 2. sayısında “Görevlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici, öğretmen ve öğrenciler” denilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretim yılı iş günlerinde genel idari izinli oldukları için eğitim ve öğretim faaliyetleri çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğü içinde izinli sayılır. eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütemeyecek durumda olmaları nedeniyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yürütemeyen öğretmenler ise aylık görevlerini, varsa ek derslerini, yönetim, hazırlık ve planlamalarını yapmış sayılır. ders olarak.” Toplu sözleşmenin bu düzenlemesine aykırı bir kanuni hüküm bulunmadığından boşluk, kanuna eşit değerde olan bu hükümle doldurulmuştur.

Öğretmenler Ek Ders Ücreti Ödenmiyor !

Toplu iş sözleşmesi düzenlemesi öncesinde de benzer sorunlar yaşanmış olup, üyelerimizin taleplerinin reddedilmesi üzerine Birliğimiz tarafından üyelerimiz adına açılan davalarda idare mahkemeleri tarafından aşağıdaki kararlar verilmiştir:

• Danıştay, “Davacı Trabzon Valiliği tarafından davacının 14-15 Haziran 2010 tarihlerinde yoklama cetvelinin doldurulmaması nedeniyle derslere katılmadığı ve 16-18 Haziran 2010 tarihlerinde derslere katılmadığı iddia edilmesine rağmen, yoklama kağıdı doldurulmadı. /D Sınıfı Ders Kitabının ihtilafa konu olan döneme ilişkin kısmı incelendiğinde; Davacı sınıf öğretmeni, 14-18 Haziran 2010 tarihlerinde günde 6 ders saati üzerinden her ders saatine ayrılan tüm bölümleri haftalık ders programında hangi bahislerin yapıldığını yazarak imzalayarak tekrar doldurmuştur. 16-18 Haziran 2010 tarihleri ​​için yoklama fişi sınıfın tam boyu ile doldurulmuştur. Ek ders olduğu anlaşılacak şekilde doldurulup imzalandığı anlaşıldığından 16-18 Haziran 2010 tarihlerinde öğretmen olan davacının fiilen ek ders görevini yerine getirdiği görülmektedir. derslere ve hatta öğrencileri bu derslere eksiksiz katıldı.

Danıştay Ek Ders Kararı

Bu davada, dava konusu ek ders ücretini ödeyebilmek için ek ders görevini fiilen yerine getirmiş olma şartının kişide hukuka uygun bulunmadığı anlaşılmıştır. davaya konu olan davalı Trabzon Valiliği tarafından tesis edilen işlemdir.”

(Danıştay 11. Dairesi 21.10.2015 tarih ve 2015/3717 E. 2015/4835 K.)

Bakanlık karara itiraz etmiş ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 11. Dairesi’nin (Danıştay İdari Dava Daireleri, 12.04.2018 tarih ve 2016/ 2601 E.2018/1735 K.)

12. sınıf öğrencilerinin derslere girmediği gerekçesiyle talebi reddedilen öğretmenle ilgili olarak “… 22.04.2013 tarihinde fiilen ek ders işlenmediği sabit olmakla birlikte; Bu durumun davacının kusurundan değil, 12/C sınıfı öğrencilerinin tamamen davacının iradesi dışında derslere katılmamasından dolayı meydana geldiği ve bu nedenle davacının ek ders görevini yerine getirmediği dikkate alınarak fiili imkânsızlık nedeniyle söz konusu yargılamada hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” İşlemin iptaline ve ek kurs ücretinin ödenmesine karar verildi (Edirne İdare Mahkemesi, 03.12.2013 tarih ve 2013/717 E. 2013/1234 K.).

Özel eğitim öğretmenine ek ders ücretinin ödenmemesinin iptali istemiyle açılan davada Hatay İdare Mahkemesi; sorumlu öğretmenden kaynaklanmayan nedenlerle ders işlenemezse, ek ders görevinin yerine getirildiği kabul edilir. Bu durumda, davacının 21,22,24/04/2015 tarihinde toplam 8 saat ek ders ücreti ödenmesi talebinin reddine ilişkin davaya konu davanın hukuka uygun olmadığı kanaatine varılmıştır. Zira ek ders davacının kusurundan değil fiili imkânsızlıktan dolayı açılamamıştır.” denir.

Ek ders ücreti, ek ders görevi yapan öğretmen ve idarecilere gösterdikleri emeğin karşılığı olarak ödenen ücrettir. Öğretmenlik görevini yerine getirmeye hazır öğretmen ve idarecilere ek öğrenim ücreti ödenmemesi, onların emeğinin yok sayılması anlamında kamu yararına ve hakkaniyete aykırıdır. Mevzuat kapsamında bahsin net bir şekilde düzenlenmemiş olması, uygulamada sorunun çözümü için sağlam bir mazeret olarak değerlendirilmemelidir. Öte yandan, toplu sözleşmenin kanun hükmünde olduğu, kanun hükümlerinin çalışanlar lehine değiştirilebileceği ve değişikliğin prestij ile hukuken bağlayıcı sonuçlar doğuracağı da bakanlığınızca bilinen bir gerçektir. yeterlilik. Deprem bölgelerinde görev yapan başta öğretmen ve idareciler olmak üzere öğrencilerin devamsızlıkları nedeniyle ek ders ücreti ödenmemesi uygulamasına bir an önce son verilmelidir. Aksi takdirde üyelerimiz ile emsal sorunu olan öğretmen ve idarecilerimiz hukuka aykırı işlemlerin iptali için idare mahkemesine başvuracak ve davayı açan çalışanın zararları ile birlikte yargılama giderlerini Bakanlığınız ödemek zorunda kalacaktır. Bu aşamaya gelinmesinde hiçbir hukuki ve ekonomik çıkar olmadığı açıktır.

Ders Olarak Hazırlama, Planlama ve Yürütme Görevi İçin Ek Ders Ücreti Ödenmelidir

Yukarıda açıklandığı üzere, görev yaptıkları kurumda bulunan öğretmen ve idarecilere aylık karşılığı dışındaki ek ders görevleri, yönetim, hazırlık ve planlama görevleri karşılığında ek ders ücreti ödenmesini engelleyen herhangi bir mevzuat veya kanun bulunmamaktadır. öğretim görevlerini yerine getirirler. Öğretmenlik görevlerini yerine getirmek üzere görev yaptıkları kurumda bulunan lise 12. sınıf öğretmenleri ve yöneticileri, Kahramanmaraş’taki kurumlarda görev yapan öğrenci ve yöneticiler ile Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde görev yapan öğretmen ve yöneticiler, öğrencilerin devamsızlığı veya devamsızlık nedeniyle ek ders görevlerini fiilen yerine getiremezlerse, Öğrenciler, kendilerine verilen ek ders görevleri varsa, bu görevleri yerine getirmiş sayılırlar. Ücretler ekiplerin bulunduğu kurum tarafından ödenmelidir. Uygulamada eşitlik ve istikrarın sağlanması, öğretmen ve idareci mağduriyetlerinin giderilmesi için Bakanlığınızın ilgili Genel Müdürlüklerinin ve taşra birimlerinin gerekli çalışmaları yapmalarını ve sonucun Birliğimize bildirilmesini temenni ederiz. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

pasinlerhaber.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort